Daglig Ledelse

Sara Lehner : Medlem

Sara Lehner

Medlem

29 28 61 38


Rikke Bruun : Økonomi

Rikke Bruun

Økonomi

60 13 51 99
mail@randershh.dk

Mathias Bak : Medlem

Mathias Bak

Medlem

26 82 20 02


Torben Rønde : Medlem

Torben Rønde

Medlem
Sven Aaquist : medlem

Sven Aaquist

medlem
Christian Møller : Medlem

Christian Møller

Medlem

27 22 07 73


Jørn Andersen : Medlem

Jørn Andersen

Medlem